Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Підготовка і підвищення кваліфікації фахівців у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в умовах змішаного навчання

21 жовтня на засіданні Президії НАПН України було заслухано й обговорено інформацію із зазначеного питання. З доповіддю виступив ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет), доктор філософії  Микола Кириченко та голова комісії Президії НАПН України, ректор університету Григорія Сковороди в Переяславі, дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор Віктор Коцур.

Підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» загалом орієнтовано на виконання стратегічних завдань розвитку системи вищої та післядипломної педагогічної освіти.

Використання технологій змішаного навчання в Університеті в процесі підготовки та підвищенні кваліфікації фахівців зумовлено глобальними викликами, впливом ринку праці, розвитком технологій нового покоління, необхідністю підвищення якості освіти, конкурентоспроможності закладу, запитом стейкхолдерів, а також пандемією COVID-19.

Особливу увагу приділено цифровізації освітнього процесу, що дає змогу в повному обсязі виконувати навчальні плани, реалізувати освітньо-професійні програми підготовки фахівців та підвищення кваліфікації, запроваджувати інноваційні форми професійного розвитку здобувачів вищої освіти та слухачів. У рамках реалізації Концепції цифровізації університет підключено до сервісів Google Work space for Education, широко використовуються можливості соціальних мереж і месенджерів (Facebook, Instagram тощо).

В освітньому процесі активно застосовуються цифрові технології колективної комунікації, хмарні технології Google для роботи з документами, соціальні мережі, власний Youtube-канал, технології кіберзахисту, аналізу академічної доброчесності, візуалізації освітнього контенту, електронного тестування та аналітики, створення профілів науково-педагогічних працівників в наукових та наукометричних базах даних. Створені сайти Університету відповідають сучасним вимогам до контенту та інтерферфейсу користувача і створюють додаткові можливості для успішного здобуття освіти та підвищення кваліфікації.

Перехід на змішане навчання спрямовано на розвиток таких ключових компетентностей, як інтеграція освітніх технологій, використання даних, персоналізація, онлайн-взаємодія. Усі науково-педагогічні працівники пройшли навчання по роботі з навчальним інтерактивним обладнанням, з використання сервісів Google Work space for Education, платформ Big Blue Button, Microsoft Teams та мають відповідні сертифікати.

Для здобувачів освіти в умовах змішаного навчання поновлено і розроблено 348 навчально-методичних комплексів, які розміщено на відповідних платформах (eFront, LMS АdL, LMS «Профосвіта», Microsoft Office 365, Google Класс, Google Диск). Університет приєднався до програми «CourseraCoronavirusResponseInitiative» (навчальні курси Coursera).

Підготовка та підвищення кваліфікації здійснюються на базі Навчально-наукового інституту менеджменту і психології, Центрального інституту післядипломної освіти(далі – ЦІПО), Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Запроваджено програми подвійного диплому, вступу без зовнішнього незалежного оцінювання до двох закладів вищої освіти Польщі, підготовку іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти України.

Щорічно забезпечується виконання підготовки фахівців з підвищення кваліфікації за державним замовленням у кількості 5 тис. осіб, а також близько 4 тис. осіб у системі неформальної освіти «Українському відкритому університеті післядипломної освіти» за кошти фізичних та юридичних осіб.

Для забезпечення виконання державного замовлення у ЦІПО в системі формальної освіти розроблено і запроваджено понад 20 моделей організації освітнього процесу.

Президія Національної академії педагогічних наук України схвалила підготовку і підвищення кваліфікації фахівців ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в умовах змішаного навчання. Водночас було наголошено на необхідності забезпечити планування та проведення наукових досліджень проблем вдосконалення підготовки і підвищення кваліфікацій фахівців, психологічної безпеки освітнього середовища в умовах змішаного навчання з використанням можливостей проєктного фінансування Національним фондом досліджень України, насамперед, з метою підтримки молодих вчених.

Зазначено також про важливість удосконалення науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах змішаного навчання.

Окремо зауважено про сприяння розвитку єдиного цифрового середовища для підтримки ефективної взаємодії суб’єктів освітнього простору, що охоплює нормативне регулювання, стандарти, інформаційну інфраструктуру, кадри та інформаційну безпеку.

Пресслужба НАПН України
22:58 21.10.2021