Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем: результати дослідження ІІТЗН НАПН України

Пандемія коронавірусу в 2020 році блискавично пришвидшила темпи цифровізації української освіти в усіх її проявах і колись далеке й фантастичне майбутнє стало нашим сьогоднішнім днем: онлайн-уроки, використання в навчальному процесі е-підручників та освітніх онлайн-ресурсів, надання учням та батькам доступу до оцифрованих навчальних планів, матеріалів уроків, а також розкладу та оцінок у е-щоденнику...Викладачі вишів і вчителі шкіл разом зі студентами й учнями почали працювати в нових умовах, на ходу опановуючи новий формат навчання, водночас долаючи пов’язані з цим труднощі. Оволодіння цифровою грамотністю стало завданням номер один не лише для багатьох освітян (діти переважно швидко орієнтувалися в клавіатурі улюблених гаджетів), а й для батьків школярів. З’явилося чимало запитань до фахівців «цифрових професій», розробників освітніх онлайн-ресурсів.                         

Педагогічні проблеми цифровізації освіти на всіх її рівнях сьогодні відображаються в більшості наукових досліджень, які здійснюються в установах Національної академії педагогічних наук України. Безумовним лідером у цій проблематиці є Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Так, 18 березня 2021 року Президія НАПН України в режимі онлайн обговорила результати проведеного в Інституті дослідження формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем. Про напрацювання й здобутки науковців Інституту інформаційних технологій і засобів навчання поінформував його директор Валерій Биков.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії, члена-кореспондента НАПН України Володимира Камишина, Президія відзначила, що однією з важливих тенденцій імплементації інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес є посилення уваги до з’ясування і використання можливостей хмаро орієнтованих інформаційних технологій для розв’язання різноманітних освітніх завдань. У цьому контексті заслуговує на увагу комплекс наукових досліджень: «Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти» (керівник – д-р. пед. наук, с.н.с., М. Шишкіна), «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» (керівник – д-р. пед. наук, с.н.с. С. Литвинова),  «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників» (керівники – к.пед.н., с.н.с. А. Яцишин., к.пед.н. С. Іванова), здійснених в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання  у 2018-2020 рр.

Зазначені дослідження відзначаються поєднанням фундаментального характеру здобутих результатів з їх вираженою практичною спрямованістю. До вагомих теоретичних результатів виконаних досліджень треба віднести обґрунтовані й розроблені концептуальну модель системи комп’ютерного моделювання та способи її використання у процесі формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів; принципи й методи формування хмаро орієнтованої системи закладу освіти, втілені в розроблену адаптивну хмаро орієнтовану систему навчання і професійного розвитку вчителів; модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу. Практично значущими є розроблені методики використання зазначених моделей в навчальній і науковій діяльності для формування компетентностей учасників освітнього процесу.

Здобуті наукові результати експериментально апробовані у понад 100 закладах загальної середньої освіти, близько 40 закладах вищої та післядипломної освіти, наукових установах і активно впроваджуються в широку освітню практику. Вони викладені у підготовлених і виданих двох монографіях, двох методичних посібниках, двох методичних рекомендаціях, у понад 400 науково-методичних друкованих праць, 126 з яких опубліковано у фахових виданнях України, що входять до наукометричних баз, 80 – у зарубіжних виданнях, 112 – у виданнях, що індексуються Scopus та Web of Science Core Collection. Всю продукцію внесено до Електронної бібліотеки НАПН України. Протягом 2018-2020 рр. з цього масиву електронних ресурсів зафіксовано понад 30 тис. завантажень. Розроблено і впроваджено два дистанційні навчальні курси з використання хмарних сервісів відкритої науки в освітньому процесі. Результати досліджень оприлюднено на близько 500 конференціях, семінарах, інших науково-педагогічних заходах.

Водночас низка педагогічних проблем використання цифрових технологій для підвищення ефективності сучасного освітнього процесу залишається актуальною і потребує подальших досліджень. Це, зокрема, стосується пошуку нових напрямів науково-освітніх застосувань інформаційно-комунікаційних технологій і розроблення рекомендацій з їх реалізації для розв’язання завдань STEM-освіти, проблем подальшої цифрової трансформації освітніх середовищ, організаційно-технологічних і методичних питань дистанційного навчання на всіх рівнях освіти. Крім того, дослідження сучасних комп’ютерно орієнтованих інформаційно-освітніх систем потребують поглиблення співпраці інституту передусім з науковими установами НАПНУ, а також НАН України, факультетами й кафедрами закладів вищої освіти та ІТ-компаніями на основі реалізації спільних науково-дослідних проєктів. З іншого боку, науковим підрозділам академії потрібно інтенсивніше використовувати у своїй науковій діяльності засоби інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема напрацювання вчених ІІТЗН.

Пресслужба НАПН України
16:08 18.03.2021