Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Засідання Президії НАПН України: ухвалення рішень щодо інноваційної діяльності та обговорення важливих перспектив

На засіданні Президії НАПН України 1 лютого 2021 року було розглянуто низку актуальних питань.

Обговорено і затверджено напрями наукових досліджень та науково-технічних розробок, виконання яких розпочинається у 2022 році. Напрями досліджень відображають затребувані в суспільстві шляхи й способи подальшого розвитку системи освіти й освітніх наук, продиктовані сучасними цивілізаційними викликами. У них окреслено найбільш актуальну проблематику, розроблення якої озброює практичних працівників необхідними методиками, освітньо-інформаційним контентом практичного спрямування й ін.

Так, за напрямом філософії освіти, методології, теорії та історії освіти і педагогіки акцентовано увагу на розвитку національної педагогіки, міждисциплінарному синтезі галузей знань, що вивчають людину, суспільство, культуру й освіту. За напрямом якості освіти передбачено проектування освітньо-розвивального середовища загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства.

За психологічними напрямами виокремлено проблематику забезпечення життєстійкості особистості, творчої діяльності, життєдіяльності особистості у складних життєвих обставинах, розвитку суб’єктності особистості, становлення її еколого-орієнтованої діяльності й ін. У сегменті соціальної і політичної психології актуальним є опрацювання психологічних засад громадянського миру у суспільстві, впливу територіальних, етнонаціональних та інших спільнот на стан національної безпеки, міжпоколінної взаємодії становлення та розвитку сім’ї тощо.

Напрям педагогіки і психології освітнього процесу передбачає розроблення проблематики на основі компетентнісного підходу, що забезпечує реалізацію засад і функціонування Нової української школи – забезпечення реалізації державного стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, формування природничо-наукової компетентності у процесі вивчення шкільних предметів, розвитку особистісного потенціалу обдарованих учнів у закладах освіти й ін.

Увагу приділено розробленню проблематики з реалізації компетентнісного підходу в дошкільній освіті, розвитку особистості у безпечному відкритому середовищі.

Актуалізовано напрями професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої освіти, за якими розроблятимуться теоретичні і методичні основи професійної орієнтації та підготовки майбутніх кваліфікованих робітників різних галузей економіки в умовах змішаного навчання, основи консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Наступним питанням, що викликало значний інтерес, було заслуховування та обговорення інформації про результати виконаних у 2020 р. прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України. Ініціатива для підтримки молодих учених була апробована у НАПН України вперше. Члени Президії відзначили, що молоді вчені провели значну роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення функціонування та розвитку національної системи освіти відповідно до цілей і пріоритетів державної освітньої політики, визначених стратегічними і програмними документами. У 2020 році було виконано і завершено 7 прикладних наукових досліджень за 6 напрямами. Позитивний досвід заохочення молодих науковців зумовив проведення конкурсного відбору наукових досліджень молодих вчених для виконання у 2021 році. Теми досліджень було обговорено і затверджено.

Також було обговорено питання щодо результатів відбору тем наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду для виконання у 2021 році. Теми, що їх термінове опрацювання відбудеться нинішнього року, пов’язані із гострими проблемами освітньої діяльності під час карантину, забезпеченням психологічного благополуччя наших співгромадян, допомоги (в тому числі й дистанційної) сім’ям з дітьми з особливими потребами тощо.

У 2021 році розпочинається виконання наукового дослідження «Проєктування і технологічне забезпечення функціонування відкритої Інтернет платформи «Українська електронна енциклопедія освіти», яке здійснюватиме Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Розроблення такої Інтернет-платформи якісно поліпшить інформаційно-аналітичний супровід освітньої діяльності.

Особливої уваги було приділено створенню стратегічно-важливого документа, який готує і видає що п’ять років НАПН України – «Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (до 30-річчя незалежності України. Було обговорено зміст і структуру книги і наголошено на всеохопності відтворюваної проблематики щодо тенденцій розвитку сучасної освіти, аналітичному представленні освітньої діяльності періоду Незалежності, а також практичних рекомендаціях у сфері освітньої політики та її практичної реалізації.

Пресслужба НАПН України
13:28 02.02.2021