Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Видавнича діяльність » Педагогіка і психологія »

ПРО ЖУРНАЛ

Назва: Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України
Pedagogics and Psychology. Newsletter of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Засновники:  Національна академія педагогічних наук України, Державне інформаційно-виробниче підприємство Видавництво «Педагогічна преса»

Рік заснування: 1993 р.

Міжнародний стандартний номер періодичного видання: ISSN 2304-0629

Передплатний індекс: 74105

Проблематика: теорія і методологія освітніх наук, педагогіки і психології; філософія освіти; історія освіти, педагогіки, психології; компаративістика; дидактика і методики навчання (за галузями); соціальна педагогіка; інноваційні пошуки в освіті; експериментальна робота в закладах освіти.

Тематична спрямованість наукового видання: Освітні і педагогічні науки. Психологія. Соціальна робота.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6907 від 29.01.2003 р.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Головна мета (місія) полягає в сприянні періодичного фахового видання розвитку наукового потенціалу освітніх наук, педагогіки і психології, створенню простору наукової комунікації вчених з актуальних проблем розвитку освіти, освітніх наук, педагогіки і психології, інтеграції вітчизняної педагогічної і психологічної науки у світовий освітньо-науковий простір.

Основними завданнями вісника НАПН України є:

 • оприлюднення результатів наукових досліджень учених Академії, вітчизняних та зарубіжних дослідників з актуальних проблем розвитку освіти, пріоритетних напрямів наукових пошуків у царині освітніх наук, педагогіки і психології;
 • висвітлення основних тенденцій розвитку освіти і науки, вітчизняного і зарубіжного досвіду інноваційної освітньої діяльності, розбудови освітніх систем;
 • опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачів наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;
 • оприлюднення наукових доповідей і повідомлень провідних вітчизняних і зарубіжних учених, огляд міжнародної наукової співпраці;
 • подання опису і результатів педагогічних експериментів і психологічних розвідок, досвіду роботи провідних закладів освіти;
 • ознайомлення громадськості з основними подіями наукового життя Академії, проведеними науково-практичними заходами;
 • поширення сучасних педагогічних і психологічних знань у суспільстві, презентація громадських дискусій і педагогічних дискурсів, підвищення культури спілкування вчених і педагогічної громадськості;
 • забезпечення визнання періодичного фахового видання у світовому і вітчизняному освітньо-науковому просторі завдяки високому рівню посилань і цитувань матеріалів журналу, входженню його до профільних міжнародних і вітчизняних наукометричних баз даних та Переліку наукових фахових видань України за категорією «А» або «Б».

Вісник НАПН України забезпечує дотримання публікаційної етики в збереженні авторського права згідно з чинним законодавством,  анонімності і якості рецензування поданих матеріалів, коректності їх редагування. Вісник є періодичним фаховим виданням, що розповсюджується за передплатою, безоплатно надає відкритий доступ до повного бібліографічного опису та анотацій статей українською та англійською мовами, архіву матеріалів, опублікованих у минулих випусках. Розміщення матеріалів у журналі відбувається за умови позитивного висновку незалежного рецензента та рекомендації одного з членів редакційної колегії (ради?) журналу. У кінці статті зазначається дата подання матеріалу до журналу. Опублікування матеріалів у віснику НАПН України є безоплатним.

При поданні статей до Вісника автори гарантують дотримання принципів академічної доброчесності щодо використаних матеріалів (цитування, посилання тощо), зобов’язуються не допускати плагіату (запозичень) та дотримуватись вимог в оформленні публікації, оприлюднених на сайті видання та у його випусках.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Науково-теоретичний та інформаційний журнал НАПН України «Педагогіка і психологія» друкує матеріали з теорії і методології освітніх наук, педагогіки і психології, філософії освіти, історії освіти, педагогіки і психології, компаративістики, дидактики, соціальної педагогіки, інклюзивної освіти, експериментальної роботи в закладах освіти, інноваційних пошуків в освіті на різних її рівнях тощо.

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Статтю можна подавати українською або англійською мовою. Вона має відповідати тематиці журналу, сучасному стану науки й бути літературно опрацьованою. Автор відповідає за правильність і вірогідність викладеного матеріалу, належність тексту саме йому, за правильне цитування джерел та посилання на них, повинен дотримуватися принципів доброчесності. Статтю неодмінно має доповнювати: а) УДК; б)  анотація обсягом понад 1800 знаків українською мовою; в) прізвища авторів, переклад назви статті та анотація (понад 1800 знаків) англійською мовою; г) список цитованої літератури відповідно до вимог бібліографічного опису; д) References (запис латиницею) списку літератури (англомовні назви джерел не транслітеруються); є) відомості про авторів.

Обсяг статті має бути до 20 тис. знаків (до 12 сторінок без урахування анотацій); ілюстративний матеріал – не більше 20 відсотків від обсягу статті, не громіздкий, поданий окремо у графічному редакторі або pdf-форматі.

Стаття подається у форматі RTF редактора Microsoft Word, шрифт «Times New Roman», кегль 14, інтервал 1,5.

Порядок оформлення матеріалів:

1.  У першому рядку перед прізвищем автора (вирівнювання ліворуч) подається шифр УДК;
наступний абзац (вирівнювання по центру) – прізвища та ініціали авторів із зазначенням ORCID або ResearcherID (у разі наявності);
наступний абзац (вирівнювання по центру) – назва статті великими літерами;
наступний абзац (вирівнювання по ширині) – анотація українською мовою (понад 1800знаків);
наступний абзац (вирівнювання по ширині) –  ключові слова (5-7 слів) українською мовою;
наступний абзац (вирівнювання по ширині)  – виклад тексту статті.

В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконувати в тексті у відповідному масштабі.

2. Після викладу змісту статті подається список використаних джерел. Джерела впорядковуються таким чином: спочатку назви україномовних праць, далі іншомовні джерела (відтак подані мовою оригіналу). Посилання на використані джерела в тексті здійснюється відповідно до вимог стандарту, наприклад, за таким зразком: [2, 364; 5, 127], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, через кому – номер сторінки, якщо декілька джерел, їх розділяють крапкою з комою.

3. Нижче подається References списку літератури. При його оформленні потрібно здійснювати транслітерацію прізвищ, заголовків статей, назв джерел, матеріалів конференцій, дисертаційних робіт, назв періодичних видань і видавництв тощо відповідно до бібліографічного опису. Для транслітерації з української на англійську мову доцільно користуватись сервісом: http://ukrlit.org/transliteratsiia

4. Після списку використаних джерел і References подаються англійською мовою прізвища та ініціали авторів, анотація статті (понад 1800 знаків) та ключові слова (5-7 слів або словосполучень).

5. У кінці тексту статті або на окремому аркуші подаються відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові кожного автора, його місце роботи, посада, науковий ступінь і вчене звання, контактна адреса і телефон, е-mail).

Увага! Матеріали, подані до вісника НАПН України «Педагогіка і психологія» без дотримання вимог, редакцією не розглядаються і назад не повертаються. Статті з використанням неадекватного комп’ютерного перекладу анотацій і ключових слів до друку не приймаються.

Контакти:

Телефон редакції: +380 44 481 37 40.

Відповідальний секретар: Рапіна Лідія Анатоліївна +380 50 387 18 10.

Статті в електронному варіанті надсилати на адресу: pedpsy@gmail.com; lida_rapina@ukr.net