Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Видавнича діяльність » Педагогіка і психологія »

ПРО ЖУРНАЛ

Назва: Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України
Pedagogics and Psychology. Newsletter of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Засновники:  Національна академія педагогічних наук України, Державне інформаційно-виробниче підприємство Видавництво «Педагогічна преса»

Рік заснування: 1993 р.

Міжнародний стандартний номер періодичного видання: ISSN 2304-0629

Передплатний індекс: 74105

Проблематика: теорія і методологія освітніх наук, педагогіки і психології; філософія освіти; історія освіти, педагогіки, психології; компаративістика; дидактика і методики навчання (за галузями); соціальна педагогіка; інноваційні пошуки в освіті; експериментальна робота в закладах освіти.

Тематична спрямованість наукового видання: Освітні і педагогічні науки. Психологія. Соціальна робота.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6907 від 29.01.2003 р.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Головна мета (місія) полягає в сприянні періодичного фахового видання розвитку наукового потенціалу освітніх наук, педагогіки і психології, створенню простору наукової комунікації вчених з актуальних проблем розвитку освіти, освітніх наук, педагогіки і психології, інтеграції вітчизняної педагогічної і психологічної науки у світовий освітньо-науковий простір.

Основними завданнями вісника НАПН України є:

 • оприлюднення результатів наукових досліджень учених Академії, вітчизняних та зарубіжних дослідників з актуальних проблем розвитку освіти, пріоритетних напрямів наукових пошуків у царині освітніх наук, педагогіки і психології;
 • висвітлення основних тенденцій розвитку освіти і науки, вітчизняного і зарубіжного досвіду інноваційної освітньої діяльності, розбудови освітніх систем;
 • опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачів наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;
 • оприлюднення наукових доповідей і повідомлень провідних вітчизняних і зарубіжних учених, огляд міжнародної наукової співпраці;
 • подання опису і результатів педагогічних експериментів і психологічних розвідок, досвіду роботи провідних закладів освіти;
 • ознайомлення громадськості з основними подіями наукового життя Академії, проведеними науково-практичними заходами;
 • поширення сучасних педагогічних і психологічних знань у суспільстві, презентація громадських дискусій і педагогічних дискурсів, підвищення культури спілкування вчених і педагогічної громадськості;
 • забезпечення визнання періодичного фахового видання у світовому і вітчизняному освітньо-науковому просторі завдяки високому рівню посилань і цитувань матеріалів журналу, входженню його до профільних міжнародних і вітчизняних наукометричних баз даних та Переліку наукових фахових видань України за категорією «А» або «Б».

Вісник НАПН України забезпечує дотримання публікаційної етики в збереженні авторського права згідно з чинним законодавством,  анонімності і якості рецензування поданих матеріалів, коректності їх редагування. Вісник є періодичним фаховим виданням, що розповсюджується за передплатою, безоплатно надає відкритий доступ до повного бібліографічного опису та анотацій статей українською та англійською мовами, архіву матеріалів, опублікованих у минулих випусках. Розміщення матеріалів у журналі відбувається за умови позитивного висновку незалежного рецензента та рекомендації одного з членів редакційної колегії (ради?) журналу. У кінці статті зазначається дата подання матеріалу до журналу. Опублікування матеріалів у віснику НАПН України є безоплатним.

При поданні статей до Вісника автори гарантують дотримання принципів академічної доброчесності щодо використаних матеріалів (цитування, посилання тощо), зобов’язуються не допускати плагіату (запозичень) та дотримуватись вимог в оформленні публікації, оприлюднених на сайті видання та у його випусках.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Науково-теоретичний та інформаційний журнал НАПН України «Педагогіка і психологія» друкує матеріали з теорії і методології освітніх наук, педагогіки і психології, філософії освіти, історії освіти, педагогіки і психології, компаративістики, дидактики, соціальної педагогіки, інклюзивної освіти, експериментальної роботи в закладах освіти, інноваційних пошуків в освіті на різних її рівнях тощо.

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Статтю можна подавати українською або англійською мовою. Вона має відповідати тематиці журналу, сучасному стану науки й бути літературно опрацьованою. Автор відповідає за правильність і вірогідність викладеного матеріалу, належність тексту саме йому, за правильне цитування джерел та посилання на них, повинен дотримуватися принципів доброчесності. Статтю неодмінно має доповнювати: а) УДК; б)  анотація обсягом понад 1800 знаків українською мовою; в) прізвища авторів, переклад назви статті та анотація (понад 1800 знаків) англійською мовою; г) список цитованої літератури відповідно до вимог бібліографічного опису; д) References (запис латиницею) списку літератури (англомовні назви джерел не транслітеруються); є) відомості про авторів.

Обсяг статті має бути до 20 тис. знаків (до 12 сторінок без урахування анотацій); ілюстративний матеріал – не більше 20 відсотків від обсягу статті, не громіздкий, поданий окремо у графічному редакторі або pdf-форматі.

Стаття подається у форматі RTF редактора Microsoft Word, шрифт «Times New Roman», кегль 14, інтервал 1,5.

Порядок оформлення матеріалів:

1.  У першому рядку перед прізвищем автора (вирівнювання ліворуч) подається шифр УДК;
наступний абзац (вирівнювання по центру) – прізвища та ініціали авторів із зазначенням ORCID або ResearcherID (у разі наявності);
наступний абзац (вирівнювання по центру) – назва статті великими літерами;
наступний абзац (вирівнювання по ширині) – анотація українською мовою (понад 1800знаків);
наступний абзац (вирівнювання по ширині) –  ключові слова (5-7 слів) українською мовою;
наступний абзац (вирівнювання по ширині)  – виклад тексту статті.

В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконувати в тексті у відповідному масштабі.

2. Після викладу змісту статті подається список використаних джерел. Джерела впорядковуються таким чином: спочатку назви україномовних праць, далі іншомовні джерела (відтак подані мовою оригіналу). Посилання на використані джерела в тексті здійснюється відповідно до вимог стандарту, наприклад, за таким зразком: [2, 364; 5, 127], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, через кому – номер сторінки, якщо декілька джерел, їх розділяють крапкою з комою.

3. Нижче подається References списку літератури. При його оформленні потрібно здійснювати транслітерацію прізвищ, заголовків статей, назв джерел, матеріалів конференцій, дисертаційних робіт, назв періодичних видань і видавництв тощо відповідно до бібліографічного опису. Для транслітерації з української на англійську мову доцільно користуватись сервісом: http://ukrlit.org/transliteratsiia

4. Після списку використаних джерел і References подаються англійською мовою прізвища та ініціали авторів, анотація статті (понад 1800 знаків) та ключові слова (5-7 слів або словосполучень).

5. У кінці тексту статті або на окремому аркуші подаються відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові кожного автора, його місце роботи, посада, науковий ступінь і вчене звання, контактна адреса і телефон, е-mail).

Увага! Матеріали, подані до вісника НАПН України «Педагогіка і психологія» без дотримання вимог, редакцією не розглядаються і назад не повертаються. Статті з використанням неадекватного комп’ютерного перекладу анотацій і ключових слів до друку не приймаються.

Контакти:

Телефон редакції: +380 44 481 37 40.

Відповідальний секретар: Рапіна Лідія Анатоліївна +380 50 387 18 10.

Статті в електронному варіанті надсилати на адресу: pedpsy@gmail.com; lida_rapina@ukr.net

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua