Закладка 1
І Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін»

22 травня в Київському міському будинку вчителя відбулося відкриття І Всеукраїнської виставки-презентації «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін». 

Організаторами заходу виступили Національна академія педагогічних наук України,ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України і Київський міський будинок учителя.

Започаткована державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» НАПН України у 2015 році виставка проводиться з метою презентації найкращих досягнень інноваційної діяльності закладів ППО України – членів Консорціуму закладів післядипломної освіти (близько 20 закладів), залучення представників органів державної влади, громадськості, розробників у сфері інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій до діалогу про партнерство в галузі освіти, вдосконалення інструментів співробітництва, упровадження освітніх інновацій, електронних освітніх ресурсів, обміну практичним досвідом діяльності, обговорення й визначення пріоритетних проблем розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в умовах сучасних цивілізаційних змін.

Виступаючи на урочистому відкритті виставки президент НАПН України Василь Кремень наголосив на тому, що післядипломна педагогічна освіта – надзвичайно важлива ланка в системі освіти України, значущість якої важко переоцінити. Адже саме вчитель має навчити дитину постійно вдосконалювати себе і свої знання. А для цього вчителеві необхідна допомога і тут незаперечну роль відіграє Університет менеджменту освіти й обласні інститути післядипломної педагогічної освіти. Свідченням їх ефективної роботи є наявність бажаючих освітян підвищувати свою кваліфікацію саме в цих закладах освіти, сказав Василь Григорович. На його думку, у майбутньому Університет менеджменту освіти й обласні інститути післядипломної педагогічної освіти мають стати суб’єктами створення можливостей для постійного підвищення кваліфікації кожним освітянином. У відкритті виставки-презентації «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін» взяли участь віце-президент НАПН України Андрій Гуржій, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Віктор Олійник, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України Сергій Максименко.

Під час  бліц-брифінгу «Інноваційний розвиток національної освіти й науки: виклики, пошук, партнерство» учасники виставки мали змогу почути думки авторитетних учених щодо подальшого розвитку освіти і, зокрема, першорядних завдань у післядипломній педагогічній освіті.

У рамках виставки відбулися VІІ  Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», майстер-класи та науково-методичні семінари. 

У межах VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», яку вела доктор педагогічних наук, професор,перший проректор–проректор з наукової та науково-методичної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Євгенія Чернишова, відбулося пленарне засідання. З доповідями виступили ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, дійсний член НАПН України Віктор Олійник («Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін»), академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, дійсний член НАПН України Сергій Максименко («Теоретичні основи розвитку особистості фахівця»), член-кореспондент НАПН України, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Михайло Степко  («Вища та післядипломна освіта – взаємодія та баланс цілей в сучасних умовах»),  завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук Бондарчук Олена  («Гуманістично-ціннісний підхід у післядипломній педагогічній освіті керівників освітніх організацій»), ректор КЗ «Херсонська академія неперервної освіти», дійсний член Міжнародної академії наук педагогічної освіти, дійсний член Академії соціальних і педагогічних наук Анатолій Зубко  («Розвиток національної системи післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір») та інші. Загалом у роботі конференції взяли участь 243 науковці, науково-педагогічних працівника вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, а також освітян-практиків України, Болгарії, Еквадору, Польщі, Росії, США, Угорщини.

Під час роботи конференції проведено 4 секції за темами: «Інноваційний розвиток національної освіти й науки: виклики, пошук, партнерство»; «Психологічні проблеми становлення професіоналізму та конкурентоздатності фахівців в умовах післядипломної освіти» (разом зі спільною лабораторією психології професіоналізму,  лабораторією Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти); «Психолого-педагогічна фасилітація та екофасилітація в умовах складних суспільно-політичних подій»; «Організаційно-педагогічний супровід професійного зростання фахівців».

Проведено також майстер-класи «Психологічна допомога особистості в перехідний період», «Технологія проектування особистісного розвитку в діагностично-проектувальному комплексі «Універсал 4 online» та науково-практичний аспірантський семінар «Інноваційний розвиток методичних кабінетів (центрів) як необхідна умова якісного науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти».

При підбитті підсумків учасники конференції відзначили, що сучасний період суспільного розвитку, що характеризується трансформацією системи освіти як в Україні, так і світі загалом, висуває принципово нові вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців на основі особистісно-орієнтованого, компетентнісного, екофасилітативного та синергетичного підходів. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність трансформації післядипломної освіти відповідно до викликів глобалізації й цивілізаційних змін, у тому числі створення системи психолого-педагогічного супроводу фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості.  

На заключному пленарному засіданні cхвалено резолюцію.

 

Резолюція

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти»

Сучасний період суспільного розвитку, що характеризується трансформацією системи освіти як в Україні, так і у світі загалом, висуває принципово нові вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців на основі особистісно-орієнтованого, компетентнісного, екофасилітативного та синергетичного підходів. Це, зі свого боку, зумовлює необхідність трансформації післядипломної освіти відповідно до викликів глобалізації й цивілізаційних змін, зокрема, створення системи  психолого-педагогічного супроводу фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості.

За підсумками проведених пленарного та секційного засідань, науково-методичного семінару та майстер-класів, учасники конференції рекомендують:

На міжнародному рівні

·                  Активізувати діяльність науковців, науково-педагогічних працівників, освітян-практиків із підтримки інноваційного розвитку галузі післядипломної освіти, об’єднати зусилля педагогів вищої школи різних країн і закладів післядипломної освіти з метою підняття статусу післядипломної освіти як провідної галузі організації навчання дорослої людини впродовж життя.

·                  Узгодити підходи до науково-дослідної та освітньої діяльності ВНЗ і закладів післядипломної освіти різних країн у контексті забезпечення психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

·                  На основі ресурсів електронного депозитарію, віртуальної лабораторії «Науково-освітній кластер УМО»Університету створити міжнародний віртуальний банк інноваційних технологій психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки та підвищення кваліфікації сучасного фахівця.

·                  На міжнародному та національному рівнях через форми педагогічного просвітництва, засоби масової інформації сприяти приверненню уваги громадськості до проблем психолого-педагогічного супроводу фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти, підтримки галузі післядипломної освіти та її інноваційного розвитку.

На національному рівні

·                  Затвердити Державну цільову програму інноваційного розвитку післядипломної освіти.

·                  Розробити рамкові стандарти підвищення кваліфікації в галузі післядипломної освіти.

·                  Щорічно проводити всеукраїнські тематичні виставки, на яких презентувати досягнення галузі післядипломної освіти та актуальних напрямів її інноваційного розвитку. 

·                  У межах Всеукраїнського конкурсу інноваційних методичних розробок розширити номінації серед педагогів закладів післядипломної педагогічної освіти щодо психолого-педагогічного супроводу фахової підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

·                  Ініціювати створення при Університеті менеджменту освіти наукових лабораторій з дослідження, експертизи та впровадження інноваційних технологій психолого-педагогічного супроводу фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості.

Учасники заходу  виступили з пропозицією зробити Всеукраїнську виставку-презентацію «Післядипломна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін»  щорічною.

Прес-служба НАПН України
11:08 22.05.2015
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ