Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Про співпрацю МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки йшлося на засіданні Президії НАПН України

18 листопада відбулося засідання Президії НАПН України, на якому обговорено важливі питання, зокрема «Про виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 роки» та «Про проєкт Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки». Доповідав з цих питань перший віце-президент НАПН України, в.о. головного ученого секретаря НАПН України Володимир ЛУГОВИЙ.

Реалізація Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 роки передбачала виконання заходів з таких десяти напрямів: «Загальні проблеми розвитку освітнього простору», «Дошкільна та загальна середня освіта», «Позашкільна освіта і виховна робота», «Професійна (професійно-технічна) освіта», «Вища освіта», «Педагогічна освіта і освіта дорослих», «Психологічний супровід освіти», «Управління освітньою та науковою діяльністю, інформаційне забезпечення освіти», «Міжнародне співробітництво» та «Проведення спільних науково-практичних масових заходів».

З-поміж загальних проблем розвитку освітнього простору одним з пріоритетних завдань було удосконалення законодавства України у сфері освіти. Вчені НАПН України спільно з фахівцями МОН України працювали над підготовкою проєктів законів України «Про освіту» (закон прийнято 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII), «Про повну загальну середню освіту» (закон прийнято 16 січня 2020 р. № 463-IX), «Про фахову перевищу освіту» (від 6 червня 2019 р. № 2745-VIII), «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», «Про освіту дорослих» тощо.

Здійснювалося розроблення концептуальних та нормативних документів у галузі освіти. Вчені НАПН України взяли участь у розробленні пропозицій до проєктів державних стандартів (Державний стандарт початкової освіти, Державний стандарт базової середньої освіти, оновлений Базовий компонент дошкільної освіти, Стандарт спеціалізованої освіти наукового спрямування тощо), стратегій (Стратегія розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки, Стратегія розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року, Стратегія розвитку громадянської освіти на період до 2030 року тощо), постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МОН України, навчальних програм, професійних стандартів та ін.

За пріоритетним напрямом «Дошкільна та загальна середня освіта» співпраця вчених Інституту педагогіки НАПН України з фахівцями МОН України спрямовувалася на реалізацію Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Здійснювалися науково-методичний супровід 20 експериментів всеукраїнського рівня, підготовка навчально-методичного забезпечення (підготовлено 73 підручники, понад 100 навчально-методичних посібників). Вчені Інституту проблем виховання НАПН України працювали над експериментальним впровадженням Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей», що здійснюється у співпраці з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. Наукове керівництво та науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського рівня «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області», «Удосконалення процесу опанування навичок читання шляхом упровадження адаптивного кириличного шрифту Inclusion UKR у навчально-виховний процес учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», проєкту «Розроблення науково-методичного забезпечення для інклюзивно-ресурсних центрів» за підтримки представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні здійснювали вчені Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Інноваційною роботою вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Україниза звітний період охоплено понад 160 закладів загальної середньої освіти та 35 закладів вищої освіти, зокрема розширено мережу спільних науково-дослідних лабораторій з проблем використання ІКТ. Вчені Інституту обдарованої дитини НАПН України спільно з Національним центром «Мала академія наук України» створили і забезпечують функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (https://stemua.science/). Розроблено та впроваджено комп’ютеризовану комплексну профорієнтаційну програму для старшокласників, яка здійснює діагностику інтересів, здібностей, цінностей за методикою професійної спрямованості Дж. Холланда; особистісних особливостей, характеру за опитувальником Р. Кеттела (https://tests.pythonanywhere.com/). Щорічно проводилися відбір і спеціальна підготовка обдарованих учнів до участі у щорічній Міжнародній конференції молодих учених «ICYS». У 2020 р. надавалася інформаційна та методична підтримка проведення Всеукраїнського STEM-тижня (27 квітня – 30 квітня 2020 р.).

За пріоритетним напрямом «Професійна (професійно-технічна) освіта»в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України розроблено, обґрунтовано та впроваджено: 4 концепції, 2 моделі, 3 методичні системи, 11 методик, 5 технологій. Підготовлено й опубліковано 23 праці (навчальна продукція з грифами МОН України – 4 , наукова – 6, виробничо-практична – 10, довідкова – 2). Здійснювався науково-методичний супровід експериментами всеукраїнського рівня.

Відповідно до пріоритетного напряму «Вища освіта» вчені Інституту вищої освіти НАПН України провели тренінги для формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти, за результатами яких підготовлено 46 тренерів з міжнародною сертифікацією та 1272 експерти для закладів вищої освіти. У рамках Проєкту ЄС Еразмус+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд у закладах вищої освіти», EDUQAS апробовано механізм оцінювання внутрішніх систем забезпечення якості закладів вищої освіти, розроблено звіт та рекомендації для самооцінювання університетів у процесі проходження акредитаційних процедур. За пріоритетним напрямом «Педагогічна освіта і освіта дорослих»вчені Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України взяли участь у підготовці Регіонального звіту щодо розвитку освіти дорослих для Глобального звіту з освіти і навчання дорослих ЮНЕСКО (у контексті виконання Рекомендацій міжнародної Конференції ЮНЕСКО CONFINTEA VI (м. Білем, 2009). Здійснювалося науково-методичне консультування, науково-методична підтримка з питань професійного розвитку і саморозвитку вчителя, удосконалення психолого-педагогічної взаємодії, розвитку освіти дорослих у спільних науково-методичних лабораторіях Інституту і закладів вищої освіти МОН України.

Науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» розробили й упроваджують в освітній процес комплекс методичних та організаційних засобів для вивчення громадської думки щодо освітніх послуг Університету в онлайн та офлайн режимах.

Тривала співпраця вчених НАПН України з працівниками МОН України щодо психологічного супроводу освіти. Зокрема, вчені Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України впроваджували в освітню практику п’ять практично орієнтованих монографій, посібник та методичні рекомендації. Успішно завершено два експерименти всеукраїнського рівня «Психологічні засади інноваційних технологій розвитку особистості» (2015-2019 рр.) та «Психолого-педагогічні засоби оцінки рівня сформованості компетентностей молодших школярів як чинник управління якістю навчання в системі розвивальної освіти» (2014-2018 рр.). У ході виконання експерименту всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість розвитку» (2015-2025 рр.) здійснювалося системне впровадження комплексної програми особистісного розвитку дитини. Проведено низку навчальних семінарів та установчих нарад для педагогічних колективів експериментальних закладів.

Вчені Інституту соціальної та політичної психології НАПН України розробили і впроваджують на всеукраїнському рівні концепцію формування в громадській думці позитивного образу освітніх інновацій, організаційні форми та методичні засоби соціально-психологічного супроводу впровадження освітніх реформ. Розроблено психолого-педагогічні технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ, зокрема технології розбудови партнерської взаємодії в освіті та визначена їхня роль у формуванні позитивної громадської думки щодо реформи в освіті, запропоновано технології запобігання і вирішення конфліктів. У 2020 р. в Інституті розроблено дослідницькі методики «Освіта в умовах COVID-19», «Психологічні наслідки пандемії COVID-19», «Роботи/штучний інтелект в житті дитини», «Емоційний аспект ставлення педагогічної спільноти до різних напрямів реформування загальної середньої освіти». Реалізовано відкритий проєкт психологічної допомоги під час пандеміїї COVID-19 «Онлайн-коло».

Наукові працівники Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи провели два етапи всеукраїнського моніторингового дослідження серед учасників освітнього процесу «Надання допомоги постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби» у 2018 р. та у 2020 р.; видали методичні матеріали для працівників психологічної служби; розробили Положення про психологічну службу у системі освіти України (2018 р.); типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України (2019 р.); проєкт Концепції психологічного супроводу освітніх реформ в діяльності психологічної служби у системі освіти (2020 р.).

За пріоритетним напрямом «Управління освітньою та науковою діяльністю, інформаційне забезпечення освіти» вчені НАПН України брали активну участь у роботі Акредитаційної комісії України, Наукової ради, Науково-методичної ради (її науково-методичних комісій / підкомісій), Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій, робочих груп при МОН України (Робоча група супроводу Болонського процесу в Україні, Громадська рада при МОН України, Рада з національно-патріотичного виховання дітей та молоді при МОН України, Рада представників громадських об’єднань корінних народів, національних меншин України при МОН України та ін.), експертних, робочих груп, конкурсних комісій МОН України. Зокрема, вчені підвідомчих установ НАПН України проводили психолого-педагогічну експертизу навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання та навчального обладнання для закладів дошкільної, початкової, середньої (у т.ч. для дітей з особливим освітніми потребами), позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти тощо, засобів навчання і навчального обладнання для надання грифів і свідоцтв МОН України.

Співпраця наукових працівників підвідомчих установ НАПН України та наукового-педагогічних працівників закладів вищої освіти МОН України здійснювалася у ході консультаційної діяльності Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, до складу якої входять 82 провідних учених України. Протягом 2017-2020 рр. Міжвідомчою радою розглянуто понад 2 тис. тем дисертаційних робіт, з яких 48 % узгоджено та скоординовано.

Важливим внеском у процес цифровізації освіти і науки України, сприяння поширенню наукових результатів та поінформованості громадськості про розробки НАПН України є функціонування і постійне поповнення інформаційних ресурсів Електронної бібліотеки НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua/), в якій представлено понад 22 тис. ресурсів, що завантажено понад 7 млн разів.

Державнанауково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинськогоспільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у межах виконання Програми проводила міжнародну науково-практичну конференцію та всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю», щорічні всеукраїнські місячники шкільних бібліотек, всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», дистанційний флеш-семінар «Імідж бібліотекаря в освітньому просторі: злам стереотипів» у рамках XI Львівського міжнародного бібліотечного форуму тощо.

Особливе місце у виконанні заходів Програми відведено проведенню спільних з МОН України науково-практичних масових заходів – конференцій, семінарів, круглих столів, освітянських виставок, організації різноманітних конкурсів, олімпіад тощо. Протягом терміну дії Програми проведено 15 міжнародних спеціалізованих виставок, з них три у 2020 р.: «Сучасні заклади освіти – 2020», «Інноватика в сучасній освіті – 2020», «Освіта та кар’єра – 2020». Провідні вчені НАПН України систематично беруть участь у роботі Колегії МОН України, у щорічних серпневих конференціях, нарадах. Натомість фахівці структурних підрозділів МОН України є постійними учасниками загальних зборів та методологічних семінарів, засідань Президії НАПН України тощо.

Проаналізувавши результати виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 роки, члени Президії Академії засвідчили, що співпраця між вченим НАПН України і фахівцями МОН України відповідно до визначених у Програмі пріоритетних напрямів була ефективною, заплановані у Програмі заходи в основному виконано. Водночас існують питання, що потребують подальшого вирішення в рамках спільної діяльності стосовно усіх ланок освіти (дошкільної, початкової, базової і профільної середньої, позашкільної освіти, освіти дітей з особливими потребами, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих). Це, зокрема: реформування дошкільної освіти та забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою шляхом ухвалення Базового компоненту дошкільної освіти; затвердження положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, зокрема підвищення доступності шкільної освіти в умовах карантинних обмежень, незалежно від місця проживання здобувачів освіти; впровадження педагогічної інтернатури для забезпечення наставництва та підтримки молодим вчителям; впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти для осіб з особливими освітніми потребами; реалізація пілотного проєкту сертифікації педагогічних працівників тощо.

У засіданні Президії НАПН України, обговоренні першого питання взяв участь в. о. Міністра освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ. В. о. Міністра сформулював позиції, які є ключовими у співпраці МОН України і НАПН України. «В якості очільника Міністерства освіти і науки України оцінюю НАПН України як провідного партнера в упровадженні освітньої політики нашої держави», – сказав Сергій ШКАРЛЕТ.

В. о. Міністра зазначив, що проаналізувавши результати співпраці МОН України і НАПН України, може підтвердити, що співпраця була плідною і результативною. Сергій ШКАРЛЕТ подякував Академії за виконання спільних завдань, що ставилися перед освітньою галуззю державою, і що були з честю і гідністю реалізовані на найвищому науковому і професійному рівні.

Щодо подальшої співпраці в. о. Міністра освіти і науки України заявив про впевненість, що НАПН України є базовим плечем для Міністерства освіти і науки України щодо розроблення освітніх політик у різних напрямах розвитку освіти, і щиро подякував за аналітичні довідки, які подавалися на підтримку ініціатив МОН України.

Сергій ШКАРЛЕТ зазначив, що нині ми маємо ґрунтуватися виключно на позиції науки. Зараз світ експертизи зміщується в бік наукової експертизи, в частину наукових прогнозів та наукових рекомендацій, яких вимагає весь світ, і Україна не стоїть осторонь цих процесів. Саме тому попередня співпраця у підготовці програми спільної діяльності МОН України і НАПН України на 2021-2023 рр. акумулювала ті ключові позиції, які конче потрібні державі, українській освіті. Освітянська галузь на сьогодні охоплює мільйони українців, майже кожна родина долучена до цієї галузі, і враховуючи ту суспільну значущість, яка покладена в основу освіти, НАПН України є тим провідним партнером для закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, те наукове підґрунтя, що надається від НАПН є надзвичайно важливим для нашої освіти. Сергій ШКАРЛЕТ висловив сподівання і на подальшу плідну співпрацю.
В. о. Міністра освіти і науки України назвав напрями, за якими заплановано найбільш активну співпрацю: доступна і якісна дошкільна освіта, продовження проекту Нова українська школа, професійна (професійно-технічна освіта) і базова передвища освіта, якісна вища освіта і освіта дорослих, розвиток науки та інновацій, цифровізація освіти, психологічний супровід освіти.

Президент НАПН України Василь КРЕМЕНЬ подякував очільнику МОН України Сергію ШКАРЛЕТУ та наголосив на виконанні перспективних планів співпраці.

Пресслужба НАПН України
17:43 18.11.2020