Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Результати дослідження проблем методики навчання історії та громадянської освіти в гімназії та ліцеї

15 жовтня Президія НАПН України розглянула результати дослідження в Інституті педагогіки НАПН України проблем методики навчання історії та громадянської освіти в гімназії та ліцеї.

Доповідач, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Тетяна Ремех зазначила, що історична і громадянська освіта в Україні в сучасних умовах набуває особливого значення, виконуючи важливу роль у процесі інтеграції суспільства, маючи на меті створення сприятливих умов для розвитку особистості у процесі формування активної громадянської позиції і почуття соціальної відповідальності. Визначаючи зміст і методи навчання і розвитку учнів гімназій і ліцеїв, необхідно враховувати вплив нових чинників розвитку суспільства – глобалізації, інформатизації, полікультурного спілкування тощо. Основою напрацювань стали організаційні форми, методи і засоби навчання історії та правознавства на основі компетентнісного підходу з урахуванням сучасних досягнень дидактики і психології, технології дослідницького навчання та розвитку критичного мислення учнів засобами історії і громадянської освіти; методичні шляхи розв’язання проблем формувального оцінювання ліцеїстів на уроках історії та громадянської освіти.

Здобуті результати дослідження є складником загального процесу реформування шкільної історичної та правової освіти в основній школі, знайшли відображення в методичних посібниках для вчителів, викладачів і студентів педагогічних закладів вищої освіти, методичних рекомендаціях і листах МОН України, що впроваджені у масову освітню практику.

З інформацією від комісії, що здійснювала аналіз діяльності вчених за означеною тематикою, виступив голова комісії, академік НАПН України, доктор історичних наук, професора Віктор Коцур. Зокрема він зазначив, що розроблені методики відзначаються посиленням прикладного характеру навчання, організацією освітнього процесу відповідно до етапів наукового пізнання, його спрямованістю на розвиток креативності учнів та втілення освітніх інновацій, забезпеченням реалізації діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів в освітньому процесі, опорою на цінності українського суспільства, трансформовані у зміст історичної та громадянської освіти в ліцеї.

Окрім сказаного, потрібно зазначити, що у межах виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 рр. наукові співробітники відділу суспільствознавчої освіти брали активну участь у розробленні типових навчальних планів та програм для зовнішнього незалежного оцінювання з історії; в експертизі рукописів підручників, посібників для учнів, навчальних програм, методичних посібників для вчителів, що подаються до науково-методичної комісії МОН України з метою отримання відповідного грифу.

Співробітники відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки входили до складу журі всеукраїнських олімпіад з історії, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів МАН, фахових конкурсів «Учитель року». За три останні роки проведено і взято участь у понад 50 семінарах і вебінарах, інших заходах з обговорення проблем суспільствознавчої освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

Дослідження здійснювалися поетапно і в цілому характеризуються наступністю концептуальних засад у науково-методичному супроводі загального процесу реформування української школи та модернізації змісту шкільної освіти. У 2015-2017 рр. у процесі виконання прикладного дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі» (керівник – Т.О. Ремех) досліджувалися питання науково-методичного забезпечення навчання суспільних предметів в основній школі (гімназії), у 2018-2020 рр. проблематика дослідження за темою «Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї» (керівник Т.О. Ремех) була спрямована на старшу ланку шкільного навчання.

Загалом за результатами цього дослідження було підготовлено 139 одиниць наукової продукції, з яких опубліковано 131. Серед опублікованих робіт: 79 статей (з них 30 розміщено у фахових виданнях, що входять до наукометричних баз, 10 – у фахових, 8 – в іноземних виданнях), 4 методичні рекомендації, 8 підручників (з історії України, всесвітньої історії, правознавства, всі з грифом МОН, видані за державний кошт і використовуються нині у масовій практиці закладів загальної середньої освіти), 7 методичних посібників (зокрема, «Практичні заняття з історії» (авт. Пометун О. І., Гупан Н. М.); «Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі» (Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С.); «Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання всесвітньої історії» (авт. Мороз П. В., Мороз І. В.), 6 навчальних програм. Переважна більшість планових розробок (понад 80%) розміщена в Електронній бібліотеці НАПН України. Здобуті результати дослідження оприлюднено на 125 конференціях та семінарах, з яких 55 міжнародних, 10 іноземні, 50 всеукраїнські, 10 регіональних.

Результати дослідження 2018-2020 рр.: визначено концептуальні засади методики компетентнісно орієнтованого навчання учнів ліцею історії та громадянської освіти; опрацьовано дидактичну модель проєктування й системної реалізації цієї методики як сукупності відібраного та структурованого змісту, форм, методів і прийомів навчання, адекватних форм і засобів оцінювання результатів навчання учнів; технології дослідницького навчання та розвитку критичного мислення учнів ліцею засобами історії і громадянської освіти; методичні шляхи розв’язання проблем формувального оцінювання ліцеїстів на уроках історії та громадянської освіти; підходи до розроблення і використання системи пізнавальних завдань і запитань різних рівнів з використанням когнітивних таксономій; методика організації активної самостійної роботи на уроці кожного учня у поєднанні з інтерактивним навчанням, зміною ролі вчителя у навчанні.

Здобуті результати активно впроваджуються в освітню практику. Вчені підготували 42 статті (з них 29 опубліковано в фахових виданнях, що входять до наукометричних баз, 4 – в іноземних, одна – у виданні, що індексується базою даних Scopus), 9 підручників, які використовуються в масовій практиці (7 з історії України, 2 з інтегрованих історичних курсів, усі з грифом МОН) та 4 методичних посібників, 2 збірники тез та матеріалів конференцій, одну аналітичну записку. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено 90% планових розробок. Наукові співробітники відділу взяли участь у 120 конференціях та семінарах, з яких 50 міжнародних, 4 іноземні, 53 всеукраїнські, 13 регіональних.

Вірогідність результатів здійснених досліджень підтверджено в процесі проведення педагогічного експерименту, що був складником виконання кожної із НДР на базі тих закладів освіти, з якими укладено угоди про співпрацю, а також у ході всеукраїнського експерименту в рамках проєкту «Розвиток громадянської компетентності учнів» (наукові керівники докт. пед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти О.І. Пометун, канд. пед. наук, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Т.О. Ремех) за участі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Тернопільського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2», Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорноморської міської ради Одеської області, Харківського приватного НВК «Вересень», Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького, комунального НВК «Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради Луганської області. Упродовж експериментального навчання здійснено апробацію рукописів методичних посібників.

Пресслужба НАПН України
12:06 15.10.2020