Закладка 1
Засідання бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 4 грудня 2018 р.

4 грудня в Національній академії педагогічних наук України відбулося планове засідання Бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих, під час якого обговорено важливі питання розвитку професійно-технічної освіти.

Було представлено результати дослідження «Методичні основи дистанційного професійного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (керівник НДР – науковий співробітник відділу дистанційного професійного навчанняІнституту професійно-технічної освітиНАПН України, канд. пед. наук Олександр Базелюк). За результатами виконаного дослідження підготовлено та рекомендовано до друку рукописи: колективної монографії «Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти»; методичних посібників «Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах» та «Технології дистанційного професійного навчання»; методичних рекомендацій«Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до дистанційного навчання кваліфікованих робітників» та «Використання засобів мобільного Інтернету у дистанційному навчанні кваліфікованих робітників (для викладачів професійно-технічних навчальних закладів)»; Електронний ресурс «Дистанційне навчання в професійно-технічній освіті»; аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу дослідження із зазначеної теми НДР з висновками та рекомендаціями. Було видано методичні рекомендації «Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до дистанційного навчання кваліфікованих робітників» та методичний посібник «Технології дистанційного професійного навчання;. опубліковано 68 статей і тез доповідей (10 статей у вітчизняних наукових фахових виданнях, у т. ч. 7 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних; 12 статей в інших виданнях; 46 тези доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів). До електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України внесено 64 наукові праці за темою дослідження, до яких зареєстровано 2468 завантажень станом на жовтень 2018 р.

Учені відзначили, що за результатами даного дослідження впроваджуються: методична система дистанційного професійного навчання, організаційно-педагогічні умови дистанційного професійного навчання, дистанційні курси для педагогічних працівників системи ПТО та учнів, методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівників науково-навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти МОН України, методичні рекомендації для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо особливостей дистанційного професійного навчання.

На засіданні також було представлено й обговорено результати моніторингу впровадження за науково-дослідною темою «Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки». Дослідження виконував відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в 2014–2016 рр. Зі звітною доповіддю виступила завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Наталія Авшенюк. У доповіді представлено результати моніторингу впровадження наукової продукції (монографії «Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки», методичних рекомендацій «Емоційно-естетична та оптимістична основи професійного розвитку вчителів», «Вчитель як суб’єкт міжнародної продукції освітньої діяльності: досвід англомовних країн», «Особливості професійного розвитку вчителів у країнах ЄС», наукових статей і тез), що здійснювалося у 21 закладі освіти України впродовж 2016 – 2018 рр.

За результатами доповідей відбулася плідна дискусія, в якій взяли участь члени Відділення – академіки НАПН УкраїниГеоргій Філіпчук, Юрій Зіньковський,  Валерій Биков , Андрій Гуржій. Було запропоновано поглиблення й розширення напрямів перспективних досліджень щодо професійної підготовки і розвитку педагогічних працівників; посилення впровадження результатів наукових досліджень в організацію освітнього процесу закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти; систематичного інформування законодавчих та виконавчих органів у галузі освіти України про результати науково-дослідної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та їх прогнозований соціальний ефект у суспільстві.  

Прес-служба НАПН України
10:24 05.12.2018
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ