Закладка 1
Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень у НАПН України на основі електронних систем відкритого доступу

21 березня відбулося засідання Президії НАПН України, на якому вчені обговорили питання      інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень у НАПН України на основі електронних систем відкритого доступу. Доповідачем виступив науковий керівник дослідження, член-кореспондент НАПН України, в. о. директора Інституту модернізації змісту освіти МОН України Олег Спірін. Грунтовний аналіз даного дослідження представив директор Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, член-кореспондент НАПН України (голова комісії) Володимир Камишин. В обговоренні питання взяли участь: заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Людмила Єршова, заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України Людмила Страйгородська, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Валерій Биков, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Олександр Ляшенко.

Заслухавши та обговоривши доповідь наукового керівника дослідження Олега Спіріна, інформацію голови комісії Володимира Камишина, Президія відзначила, що забезпечення ефективної інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень у НАПН України є важливою умовою підвищення їх якості, дієвим засобом широкого розповсюдження наукового доробку вчених НАПН України, інтеграції вітчизняної педагогічної науки до європейського науково-освітнього простору. Зазначена проблема була предметом досліджень, здійснених в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання упродовж 2013-2017 рр. У результаті цих досліджень наукові співробітники розробили і запропонували систему інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень у НАПН України на основі електронних систем відкритого доступу у складі: наукових електронних бібліотек, відкритих журнальних систем, програм антиплагіату, платформ для проведення вебінарів і відкритих конференцій, сервісів наукометричної системи Google Scholar, системи моніторингу впровадження результатів наукових досліджень, сервісів електронних соціальних мереж.

Розроблено програмний комплекс мережі електронних бібліотек НАПН України, визначено його орієнтовні показники і створено умови для побудови будь-якою установою НАПН України електронних бібліотек, об’єднаних в мережу. Нині Електронна бібліотека НАПН України відповідає сучасним підходам щодопобудови наукових електронних бібліотек на програмних платформах з використанням веб-технологій та інтегрована в міжнародний науково-освітній простір і міжнародно визнані наукометричні платформи та бази даних. Станом на 1 березня 2018 р. в Електронній бібліотеці НАПН України оприлюднено 12,7 тис. інформаційних ресурсів (підручники, посібники, монографії, автореферати, дисертації, статті, тези та ін.), які було завантажено 1 млн 626 тис. разів. За рейтингом міжнародної системи Webometrics Електронна бібліотека НАПН України займає 9 місце серед усіх вітчизняних електронних бібліотек університетів та наукових установ.

Створено електронне наукове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» на платформі відкритих журнальних систем Open Journal Systems, яке успішно функціонує в науково-освітньому просторі електронних фахових видань. Станом на 1 березня 2018 р. опубліковано 43 випуски журналу (понад 670 статей). Протягом 2015-2017 рр. фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» відвідали понад 10 тисяч користувачів із 123 країн світу. Журнал включено до наукометричної бази Web of Science та внесено до 52 міжнародних каталогів і 17 наукометричних баз. Журнал займає 1 місце у топ 100 «Найкращі публікації - українська» (Google Scholar) і 8 місце у «Рейтингу наукових періодичних видань України», має найвищий індекс цитувань серед всіх вітчизняних фахових видань у галузі педагогічних наук.

Досліджено за визначеними критеріями низку автоматизованих систем перевірки унікальності тексту на плагіат («eTXT Антиплагіат», «Защита уникальности контента», FindCopy, MiraTools тощо). Наразі використовується й експериментально досліджується багатомовна українська система виявлення збігів/ідентичності/схожості «Unplag».

Розроблено і впроваджено відкриту платформу для проведення наукових масових заходів EDU Conference для організації і проведення інтернет-конференцій, вебінарів тощо. На цій платформі вже було проведено 9 Всеукраїнських науково-практичних конференцій для молодих учених, звітних конференцій Інституту, міжнародний семінар та розміщено 528 публікацій.

Виявлено можливості електронних соціальних мереж як допоміжних засобів для проведення наукових досліджень, у яких створено низку відкритих груп, де розміщено відомості науково-освітнього контенту, зокрема щодо використання в Академії електронних систем відкритого доступу. З’ясовано, що окремі соціальні мережі можна успішно застосовувати для створення профілів відділів, лабораторій, особистих сторінок науковців, обміну даними, презентації наукових заходів, результатів роботи.

Розроблено методики використання електронних наукових бібліотек та електронних відкритих журнальних систем, а також низку рекомендацій щодо використання сервісів Електронної бібліотеки НАПН України.

Як зазначали учасники обговорення, позитивної оцінки заслуговує розроблена і впроваджена система показників, які доцільно визначати з використанням веб-орієнтованих засобів ІКТ з метою здійснення моніторингу впровадження результатів наукових досліджень у розрізі кожної науково-дослідної роботи. Так, станом на 1 березня 2018 р. у відкритій наукометричній платформі Google Scholar створено 629 профілів науковців, що працюють в установах Академії.

Важливим для забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки наукової діяльності є опанування вченими НАПН України сервісами електронних систем відкритого доступу. Протягом 2015-2017 рр. на базі ІІТЗН було проведено семінари, тренінги і майстер-класи щодо різних аспектів використання електронних систем відкритого доступу, зокрема з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН України та статистичних особливостей опрацювання її інформаційних ресурсів, використання системи Google Analytics для моніторингу веб-сайтів, використання міжнародної наукометричної бази Web of Science, створення облікових записів (профілів) наукових співробітників, відділів, колективів, наукових тем в наукометричній базі Google Scholar, платформі «Бібліометрика української науки» та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз даних.

Заслуговує на поширення в установах НАПН України досвід ІІТЗН зі створення наукового профілю кожної НДР з метою забезпечення ефективного моніторингу впровадження здобутих результатів дослідження.

Співробітники ІІТЗН здійснюють технічний супровід та адміністрування сайту Електронної бібліотеки НАПН України, редагування інформаційних ресурсів, підтримують центральний сервер електронної бібліотеки з єдиною точкою доступу до віртуальних електронних бібліотек установ, організовано обмін даними з іншими вузлами мережі.

Водночас, наголосили учасники обговорення, інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень у НАПН України потребує розширення й удосконалення. Потрібно здійснити інтеграцію Електронної бібліотеки НАПН України з міжнародними бібліографічними базами даних і репозиторіями наукового спрямування. У наукових установах НАПН України необхідно розгорнути роботу зі створення фахових видань на базі електронних журнальних систем, які б входили до міжнародних наукометричних баз, зокрема WebofScienceі Scopus. При цьому слід забезпечити одержання кожним фаховим виданням Академії міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. Необхідно домогтися того, щоб кожний учений НАПН України мав свій профіль у міжнародних реєстрах науковців, зокрема в системі «Бібліометрика української науки».

Президія постановила схвалити результати наукових досліджень, здійснених Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання в 2013-2017 рр. з проблеми інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень у НАПН України на основі електронних систем відкритого доступу.

Прес-служба НАПН України
17:02 21.03.2018
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ