Закладка 1
ДО 25-РІЧЧЯ НАПН УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Академік-секретар Відділення – Олександр Іванович Ляшенко, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Вчений секретар Відділення – Юрій Іванович Мальований, член-кореспондент НАПН України, кандидат педагогічних наук, професор.

Відділення загальної середньої освіти (до листопада 2008 р. – Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті) утворене 18 листопада 1992 р. Загальними зборами АПН України у числі перших трьох відділень Академії. Перший склад відділення налічував 11 осіб – 5 дійсних членів і 6 членів-кореспондентів АПН України. Це академіки-засновники О.А. Захаренко і О.Я. Савченко, академіки С.У. Гончаренко, О.Р. Мазуркевич, П.П. Хропко, члени-кореспонденти О.М. Біляєв, А.М. Богуш, А.Ф. Верлань, М.І. Жалдак, Г.Д. Нестеренко, П.Г. Шищенко. Очолив Відділення академік С.У. Гончаренко. У наступні роки академіками-секретарями Відділення були академіки О.Я. Савченко (1997 – 2002 рр.), Н.М. Бібік (2002 – 2007 рр.), з 2007 р. його діяльністю керує академік О.І. Ляшенко.

До відання Відділення в початковий період його існування було віднесено Інститут педагогіки АПН України (всі методичні підрозділи і відділ дидактики), до якого згодом доєдналися Інститут методів навчання іноземних мов (м. Одеса), що функціонував на засадах самофінансування і розробляв технології навчання іноземних мов та успішно реалізовував їх у навчальній діяльності, а також Український інноваційний центр гуманітарної освіти, який опікувався проблемами шкільної гуманітарної освіти, упровадженням інноваційних педагогічних технологій у навчальних закладах. Основну діяльність Центр здійснював на основі реалізації проектів, які фінансувалися з різних джерел.

У 2004 – 2014 рр. у складі віднесених до Відділення установ функціонував Кримський науково-методичний центр управління освітою, наукова тематика якого стосувалася переважно дидактико-методичних проблем мовної освіти в умовах поліетнічного середовища Криму.

У зв’язку з розширенням проблематики досліджень, зумовлених потребами розвитку педагогічної науки й освітньої практики, мережа віднесених до Відділення наукових установ зазнавала трансформацій. Нині до неї входять Інститут педагогіки НАПН України (13 відділів), Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, наукові дослідження в яких здійснюють 282 науковці, у т.ч. 45 докторів і 125 кандидатів наук. У складі Відділення нині 15 дійсних членів, 19 членів-кореспондентів, 4 іноземні члени і 4 почесні академіки НАПН України.

Науковий пошук учених Відділення охоплює концептуальні засади шкільної і дошкільної освіти, обґрунтування змісту загальної середньої освіти і створення дидактико-методичного забезпечення його реалізації на різних етапах шкільного навчання, пошук ефективних методичних та дидактичних систем і технологій, проблеми інформатизації освітнього процесу й оцінювання його якості, питання виявлення, навчання й розвитку обдарованих дітей, окремі проблеми дошкільної освіти та професійної підготовки сучасного вчителя.

Учені Відділення зробили помітний внесок у формування концептуальних засад нової школи суверенної Української Держави. Ними було розроблено першу Концепцію середньої загальноосвітньої школи України (1992 р.). Це був перший вітчизняний документ такого виду, який визначав засади діяльності загальноосвітньої школи в нових умовах творення незалежної Української Держави. Через дев’ять років науковцями Відділення було підготовлено Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа), у якій з урахуванням попереднього етапу становлення нової школи в Україні та стратегічних завдань її розвитку визначено методологічні основи модернізації загальної середньої освіти і функціонування загальноосвітньої школи з 12-річним терміном навчання. Незважаючи на необґрунтоване рішення щодо повернення на заключному етапі реалізації цієї концепції до одинадцятирічної тривалості шкільного навчання, основні її ідеї засвідчили свою продуктивність і в переважній більшості втілені або нині втілюються в діяльність сучасної школи.

Нині з урахуванням потреб і перспектив суспільного розвитку, а також провідних світових тенденцій трансформації освітніх систем ученими Відділення запропоновано ряд нових конструктивних засад розвитку вітчизняної загальноосвітньої школи, зокрема щодо удосконалення її структури, формування змісту освіти на основі компетентнісного підходу, варіативних форм організації освітнього процесу, які системно викладені у новій концепції середньої загальноосвітньої школи України (2016 р.). Основні її положення використано й відображено в урядовому програмному документі «Нова українська школа», який на основі світових тенденцій розвитку освіти визначає пріоритети, напрями і засади розбудови вітчизняної школи на ближчу і середню перспективи, окреслює необхідні умови інтеграції української середньої освіти в європейський освітній простір, визначає концептуальні засади модернізації змісту загальної середньої освіти та удосконалення підготовки і підвищення кваліфікації вчителів.

Помітний вплив на формування методологічного фундаменту розвитку вітчизняної освіти мала розроблена у Відділенні концепція гуманітаризації загальної середньої освіти (1994 р.), яка обґрунтувала конкретні шляхи наближення освіти до потреб дитини, розкрила гуманітарний потенціал шкільних предметів, задекларувала цінності освіти в контексті ідей гуманістичної педагогіки.

Продуктивною для розвитку шкільної практики стала концепція профільного навчання в старшій школі (2004 р.), яка окреслила теоретичне підґрунтя для подальших пошуків варіантів практичної реалізації ідеї диференціації навчання старшокласників. У 2014 р. на основі напрацювань науковців Відділення з різних аспектів організації третього ступеня шкільної освіти створено нову концепцію профільного навчання, яка визначає його сутність і завдання на сучасному етапі розвитку української школи, характеризує структуру і зміст профільного навчання, можливі форми й умови його здійснення, підходи до реалізації диференційованого навчання з урахуванням освітніх потреб і здібностей учнів.

Вагомий внесок зроблено вченими Відділення у формування змісту загальної середньої освіти. Зокрема, обґрунтовано теоретичні підходи до конструювання змісту освіти на засадах інтеграції й цілісності, фундаменталізації, рівневої диференціації. Запропоновано модель побудови змісту профільного навчання на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. Зокрема, обґрунтовано зміст, обсяг і структуру базових навчальних предметів і курсів, розроблено принципово новий для України зміст навчання, що реалізує ідеї глобального світового проекту «Освіта для сталого розвитку». Розроблені програми і навчальні матеріали одержали позитивний відгук світової педагогічної спільноти і впроваджуються в національних освітніх системах деяких країн світу.

Науковці Відділення складали основу колективів, які створювали державні стандарти початкової (2000 р.), базової і повної середньої (2004 р.) освіти, а також нову їх реакцію (2011 р.). Нині спільно з МОН України розгорнуто масштабну роботу зі створення нового стандарту початкової і загальної середньої освіти, який ґрунтується на компетентнісних засадах освітньої діяльності школярів з урахуванням вікових і психофізіологічних особливостей розвитку дитини. Опрацьовано новий Державний стандарт початкової освіти, започаткована робота над стандартами базової і профільної освіти.

Принагідно слід зазначити, що сама ідея створення стандарту загальної середньої освіти неодноразово ініціювалася Відділенням задовго до її практичної реалізації. Зокрема, в 1995 р. у Відділенні було розроблено й запропоновано проект комплексної цільової програми «Державний загальноосвітній стандарт», яка визначала концептуальні засади, етапи і зміст відповідної роботи щодо його впровадження. Істотну роль у формуванні нового змісту загальної середньої освіти відіграли підготовлені науковцями Відділення концепції шкільної освіти з більшості навчальних предметів і курсів.

Істотні результати здобуто у дослідженні проблем дидактичного і методичного забезпечення шкільного навчання. Учені Відділення є авторами або співавторами навчальних програм з більшості шкільних предметів на всіх етапах розбудови української школи. Не переоцінити їхнього внеску у формування національного фонду шкільних підручників. За короткий час протягом кількох перших років незалежності України було зроблено справді історичний крок у забезпеченні загальноосвітніх шкіл вітчизняними підручниками. На той час з-під пера науковців Академії вийшло близько 60 назв оригінальних навчальних книг із більшості предметів шкільної програми, які склали основу першого покоління вітчизняних шкільних підручників.

Питання теорії і практики підручникотворення завжди були і залишаються донині одними з пріоритетних у науковій діяльності Відділення. Останнім часом теорію шкільного підручника поповнено новими результатами щодо конструювання навчального змісту і методичного апарату компетентнісно орієнтованого підручника, конструювання системи навчальних завдань, спрямованих на формування ключових і предметних компетентностей учнів. Учені Відділення продовжують брати активну участь у створенні нового покоління шкільних підручників. Щороку понад 20 підручників за їх авторства успішно проходять конкурсний відбір навчальних книг для чергового року навчання й отримують відповідний гриф МОН України. Всього ж за час існування Відділення його науковцями підготовлено й опубліковано понад 1000 підручників і навчальних посібників для середньої і вищої школи, які одержали визнання і схвальну оцінку учнів і батьків, учителів і методистів.

Зусиллями вчених Відділення освітню теорію й практику збагачено рядом ефективних методичних і дидактичних систем і технологій. У їх числі дидактико-методична система навчання в початковій школі, яка впродовж багатьох років підтверджує свою продуктивність і ефективність, методичні системи цілісної шкільної науково-природничої освіти «Довкілля», соціально-гуманітарної освіти в основній і старшій школі, дидактична технологія інтенсивного навчання іноземних мов, запатентована як педагогічний винахід, методична система мовленнєвого розвитку дошкільників, педагогічна система особистісно зорієнтованого навчання і розвитку школярів, створена й реалізована в авторській школі М.П. Гузика, система комп’ютерно орієнтованого навчання в середній і вищій школі тощо, педагогічні технології пошуку, підтримки і розвитку обдарованих дітей. Нині у Відділенні активно розробляються методики компетентнісно орієнтованого навчання різних предметів для всіх ступенів загальної середньої освіти.

Помітне місце у дослідженнях, здійснюваних у Відділенні, займають проблеми інформатизації дидактичного процесу, створення й раціонального використання навчального середовища на базі інформаційно-комунікаційних технологій. До основних результатів, якими характеризується науковий доробок із цього напряму, слід віднести розроблену на основі моделювання й реалізації персоніфікованих навчальних сценаріїв діалогову систему спілкування користувача з комп’ютерними навчальними засобами, здатну адаптуватися до його пізнавальних можливостей.

Визначено принципи побудови й функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів як одного з дієвих способів забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти. Досліджено питання створення й використання електронних навчальних посібників в умовах дистанційного навчання школярів, з’ясовано особливості дидактичної взаємодії учасників навчально-виховного процесу в умовах штучно сформованого комунікативного простору дистанційного навчання, розроблено методику використання засобів підтримки такої взаємодії. Обґрунтовано науково-методичні засади педагогічного проектування комп’ютерно орієнтованого навчального середовища профільної школи, запропоновано методику застосування електронних програмних засобів у навчанні природничих предметів у старшій школі.

Створено концепцію формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж. Досліджено їх дидактичні можливості як засобів спільної навчальної діяльності, розгортання соціальних контактів і розширення соціальної взаємодії усіх учасників освітнього процесу, розвитку їхньої інформаційно-комунікаційної компетентності, формування соціальної компетентності, розвитку обдарованої особистості. Розроблено модель організації групової навчальної взаємодії у соціальних електронних мережах, на основі якої функціонують спільноти учнів за інтересами.

Досліджено педагогічні можливості інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математичних дисциплін у загальноосвітніх і вищих педагогічних навчальних закладах. Створено серію оновлених версій програмних продуктів програмно-методичного комплексу GRAN, призначеного для комп’ютерної підтримки навчання математики.

Запропоновано ефективні рішення щодо організації безпечного і попередження нецільового доступу до інформаційних інтернет-ресурсів різних категорій користувачів, зокрема учнів, студентів, учителів, батьків. Створено відповідний мультимедійний навчальний дистанційний курс безпечного користування ресурсами мережі Інтернет.

Обґрунтовано вимоги до формування та розвитку єдиного освітнього середовища сучасного університету на основі використання веб-технологій, розроблено модель такого середовища на платформі Веб 2.0, підготовлено рекомендації щодо побудови електронного відкритого освітнього середовища університету на основі хмарних технологій.

Попередні роки позначені низкою вагомих результатів у дослідженні проблем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей. Корисними для педагогічної практики стали з’ясовані принципи, зміст і структура процесу проектування і забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу і створений на цій основі діагностико-проектувальний комп’ютерний комплекс, який забезпечує відповідне проектування і супровід обдарованої дитини в освітньому процесі. Запропоновано також методику формування розвивального інформаційного середовища, що інтегрує розподілені інформаційні ресурси, та створено програмно-інформаційні засоби формування регіонально розподіленої мережі пошуку й розвитку обдарованих дітей.

Досить популярним і затребуваним осередком інформаційної і соціальної підтримки розвитку обдарованої особистості виявився розроблений ученими Відділення програмний комплекс, реалізований в освітньому інтернет-порталі «Острів знань», який відзначено Державною премією України в галузі освіти.

Обґрунтовано і створено моделі психологічної діагностики актуальної і потенційної інтелектуальної обдарованості старшокласників, а також управління розвитком їх академічної обдарованості.

Низку істотних результатів здобуто в дослідженні проблем якості освіти. Зокрема, обґрунтовано організаційні, технологічні і методичні засади здійснення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти, розроблено вимоги та з’ясовано основні форми інтерпретації результатів стандартизованого тестування в Україні для їх використання в управлінні якістю освіти, запропоновано методику оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу. З’ясовано можливості використання тестових технологій в оцінюванні ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. Створено дидактико-методичну систему контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на основі компетентнісного підходу.

Серед здобутків дослідників проблем удосконалення фахової підготовки педагогів слід назвати запропоновану нову концептуальну модель вивчення історії у вищій школі на основі людинознавчого підходу, розроблену методику підготовки майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів української мови на компетентнісних засадах. Обґрунтовано психолого-педагогічні засади інтегрованого формування іншомовної професійно орієнтованої мовленнєвої діяльності студентів педагогічних університетів, розроблено лінгводидактичну модель зазначеного підходу. Уперше в Україні створено методику навчання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, яка висвітлена в навчальному посібнику для майбутніх учителів. Підготовлено низку підручників і навчальних посібників із ряду дисциплін і навчальних курсів для студентів педагогічних університетів.

Чільне місце в діяльності Відділення посідають питання впровадження результатів досліджень в освітню практику, забезпечення їх дієвого впливу на ефективність освітнього процесу. Тематика наукових досліджень учених Відділення знайшла відображення в Програмі спільної діяльності МОН і НАПН України, зокрема в частині реформування загальної середньої освіти, запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, здійснення психолого-педагогічного супроводу і розвитку обдарованої особистості.

Все більшого поширення набувають онлайн семінари і конференції з різних педагогічних проблем. Уже традиційною стає, зокрема, подібна веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям», що відбувається перед початком навчального року. Під час таких вебінарів і конференцій у процесі живого спілкування вчені надають педагогам методичні поради щодо оновлення змісту, особливостей організації освітнього процесу і використання сучасних технологій навчання з різних предметів, їх ознайомлюють з новітніми результатами наукових досліджень, надаються відповіді на нагальні питання шкільної практики, що турбують освітян.

Оперативному широкому розповсюдженню і використанню в науково-освітній практиці результатів здійснюваних досліджень слугує створена зусиллями науковців Відділення Електронна бібліотека НАПН України, яка відповідає сучасним підходам побудови наукових електронних бібліотек на програмних платформах з використанням веб-технологій. Бібліотека інтегрована в міжнародний науково-освітній простір і міжнародно визнані наукометричні платформи та бази даних. Вона входить до міжнародної системи Webometrics і за рейтингом належить до ТОП-10 вітчизняних електронних бібліотек університетів і наукових установ.

До потужних засобів перетворювального впливу результатів наукових пошуків на освітню практику слід віднести масове використання в навчальному процесі монографічних праць, підручників, навчальних і методичних посібників, інших видів педагогічних видань, створених ученими Відділення. Результати наукової діяльності вчених Відділення знаходять визнання педагогічної громадськості і держави. Одне із свідчень цього – чотири Державні премії України в галузі освіти, якими відзначено наукові колективи і окремих авторів: за розроблення змісту і науково-методичного забезпечення початкової освіти (акад. О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко; 2011 р.), підготовку циклу підручників з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів (акад. О.І. Ляшенко; 2012 р.), створення Всеукраїнського інформаційно-освітнього інтернет-порталу «Острів знань» (акад. С.О. Довгий, чл.-кор. В.В. Камишин; 2012 р.), розроблення навчально-методичного комплексу розвитку мовлення дошкільників та підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (акад. А.М. Богуш; 2013 р.).

Експериментальна робота вчених Відділення в закладах освіти є невід’ємним складником їхньої науково-дослідної роботи. Освітянам країни добре відомі оригінальні здобутки авторських шкіл членів Відділення. Зокрема, до них належать особистісно орієнтована педагогічна система навчання і розвитку школярів, розроблена  і реалізована в Авторській школі М.П. Гузика (м. Южне, Одеська обл.); модель сільської школи як центру  духовності і культури села з ефективною системою виховання учнів на основі загальнолюдських цінностей і національних традицій, що втілена в діяльності Авторської школи О.А. Захаренка (с. Сахнівка, Черкаська обл.); виховна система розвитку і соціалізації дітей-сиріт Вербської школи-інтернату (Рівненська обл.), директором якої впродовж майже 40 років була член-кореспондент НАПН України Г.Д. Нестеренко; система розвитку креативності учнів, втілена в Саксаганському природничо-науковому ліцеї (м. Кривий Ріг), яким керував член-кореспондент НАПН України А.І. Сологуб. Нині здійснюється низка широкомасштабних педагогічних експериментів, серед яких можна відзначити пілотування нового змісту початкової освіти в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа», реалізація компетентнісного підходу до навчання учнів в різних навчальних предметах і курсах, психолого-педагогічна підтримка обдарованої молоді в умовах інформаційно насиченого освітнього середовища, використання хмаро орієнтованих технологій в освітньому процесі тощо.

 Протягом усіх років свого існування Відділення було авангардом розбудови української школи, у тісній співпраці з педагогічною громадськістю здійснювало наукове забезпечення і дидактико-методичний супровід розвитку національної системи загальної середньої освіти, забезпечувало її ефективне функціонування та підвищення якості освіти. Ученими Відділення за весь час його існування підготовлено й опубліковано 128 монографій, понад 1000 підручників і навчальних посібників, понад 500 методичних посібників, близько 300 навчальних програм і концепцій тощо. За результатами наукових досліджень підготовлено численні аналітичні матеріали щодо удосконалення змісту загальної середньої освіти, поліпшення стану і розв′язання проблем розвитку української школи, забезпечення інформатизації та підвищення якості загальної середньої освіти та ін. Учені Відділення постійно беруть участь як експерти в підготовці й обговоренні законодавчих актів, надають висновки і пропозиції щодо нормативно-правової бази функціонування освіти і науки, готують аналітичні матеріали про стан і розвиток освітньої галузі в Україні.

Пріоритетними напрямами діяльності Відділення на найближчу перспективу є науково-методичний супровід реформування загальної середньої освіти в контексті Концепції нової української школи, зокрема дидактико-методичне забезпечення освітнього процесу в початковій і середній школі на етапах апробації та масового впровадження нового стандарту, навчальних планів і програм, підручників і методичної літератури, розбудова інформаційно-освітнього середовища нової української школи з широким використанням електронних ресурсів, новітніх засобів навчання та інноваційних технологій, психолого-педагогічна підтримка розвитку обдарованості учнів.


17:46 13.11.2017
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ