Закладка 1
15 листопада відбулося засідання Президії НАПН України

Серед питань, які розглянули вчені, найголовнішими були такі: про діяльність Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України за 2013–2017 рр. таперспективи його розвитку; про наукову і науково-організаційну діяльність Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи за 2013–2017 рр. та перспективи його розвитку. На засіданні йшлося і про виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України на 2017–2020 рр.

      Заслухавши та обговоривши інформацію директора Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН УкраїниД. Гоменюка, голови комісії з перевірки навчальної і наукової діяльності цього Центру, директора Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка О. Щербак, членів комісії – директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України В. Радкевич та завідувача кафедри економіки освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова О. Падалки, Президія зазначила, що Центр здійснює професійну підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів відповідно до законів України.

  Центр забезпечує підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів для автотранспортних підприємств, сфери автосервісу. На всі професії та спеціальності є чинні ліцензії та сертифікати про акредитацію на право здійснення освітньої діяльності. Центр є атестованим навчальним закладом з робітничих професій до 2019 р.

Загальна успішність учнів з професійно-теоретичної, професійно-практичної, гуманітарної та природничо-математичної підготовки характеризується вагомими кількісними показниками.

Методична робота в Центрі спрямовується на пошук нових підходів з метою підвищення якості підготовки та перепідготовки спеціалістів автосервісу. Педагогічний колектив Центру працює над єдиною методичною темою «Розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників та учнів на основі інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу у ПТНЗ». У Центрі діє 11 методичних комісій за відповідними напрямами та школи молодого педагога.

Центр є експериментальним педагогічним майданчиком Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. На основі укладених договорів про співпрацю з лабораторіями Інституту в Центрі здійснюється науково-дослідна робота за такими напрямами: інноваційні методики професійної підготовки кваліфікованих робітників; створення та апробація державних стандартів нового покоління на основі компетентнісного підходу; інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності професійно-технічних навчальних закладів; професійна орієнтація і виховання учнівської молоді; формування професійної мобільності, культури здорового способу життя, позитивного мислення.

Разом з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України Центр проводить експеримент всеукраїнського рівня за темою «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі». Співробітники Інституту   надають консультативну допомогу Навчально-науковому центру професійно-технічної освіти. Участь наукових співробітників Інституту у викладанні загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін сприяє ефективному впровадженню інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчально-виробничий процес Центру.

         Для поліпшення діяльностіНавчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України доцільними є такі пропозиції: адміністрації та педагогічному колективу необхідно посилити профорієнтаційну роботу з метою збільшення контингенту учнів; внести відповідні зміни до навчальних планів і програм для якісного вивчення будови та експлуатації електромобілів; посилити увагу до впровадження проектних технологій навчання з метою стимулювання креативності учнів; удосконалювати навчальне середовище Центру майстернями, лабораторіями, кабінетами, сучасними засобами навчання.

Президія Національної Академії педагогічних наук України постановила схвалити діяльність Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України. Водночас було внесено пропозиції, зокрема Відділенню професійної освіти і освіти дорослих, – розробити стратегію розвитку Центру на середньострокову перспективу а також підготувати пропозиції щодо здійснення на базі Центру перепідготовки кваліфікованих робітників для сфери автосервісу і підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів технічних дисциплін.

 Заслухавши й обговоривши інформацію директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України В. Панка та голови комісії з перевірки наукової і науково-організаційної діяльності цього Центру та перспектив його розвитку дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри Київського національного лінгвістичного університету О. Бондаренка, Президія відзначила, що Центр проводить плідну наукову та науково-організаційну роботу, спрямовану на оновлення теоретичних засад і методичного інструментарію діяльності працівників психологічної служби і психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами відповідно до викликів сьогодення.

Науково-дослідну роботу в Центрі здійснюють 2 лабораторії, якими протягом 2013-2017 рр. завершено 3 теми прикладних досліджень у межах галузевої тематики. Зміст і спрямованість наукової роботи Центру відповідають його статутним завданням, здійснюються згідно із вимогами щодо організації науково-дослідної роботи у НАПН України. Усі завершені планові роботи виконані із дотриманням встановлених термінів і на належному науковому рівні. Нині за галузевою тематикою розробляється 3 наукові теми, які завершуються у 2018 та 2019 рр. До роботи в Центрі залучено 17 наукових працівників.

У процесі виконання досліджень отримано результати, які відзначаються науковою новизною, теоретичною та практичною значущістю. Наукова новизна здобутих результатів полягає в обґрунтуванні новітніх положень методології прикладної психології, розробленні методичних засад та визначенні сутності психологічної технології в якості основної методичної одиниці, визначенні змістовно-ціннісних і організаційних принципів психологічного практикування.

У виступах було акцентовано на позаплановій продукції, яка була підготовлена в ході виконання міжнародних і вітчизняних проектів, Плану заходів МОН щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року, Програми спільної діяльності МОН та НАПН України.

Особливої підтримки і схвалення у цьому контексті заслуговує науково-методичне і практичне забезпечення надання психологічної допомоги дітям і сім’ям, які постраждали внаслідок окупації Криму та бойових дій на Сході країни.

Апробація розроблених в Центрі інновацій здійснювалась на базі 32 експериментальних майданчиків, переважна більшість яких – заклади і установи освіти. За звітний період було укладено 21 договір про проведення експериментальної роботи. Уся експериментальна робота здійснюється на рівні підвідомчої установи НАПН України.

Значна увага в Центрі приділяється впровадженню отриманих наукових результатів. Наукова продукція Центру впроваджувалась у 30 вищих навчальних закладах, 24 інститутах післядипломної педагогічної освіти, 63 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, 39 органах державної влади та місцевого самоврядування, 11 установах НАПН України, 36 інших установах, серед яких Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, Публічна бібліотека імені Лесі Українки та ін.

Для розповсюдження та впровадження продукції Центр з 2014 р. використовує ресурси Електронної бібліотеки НАПН України. Відстежується позитивна динаміка по кількості завантажень наукової продукції Центру як в Україні, так і за кордоном (Франції, США, Німеччині, Нідерландах та ін.). Тільки у 2017 р. кількість завантажень збільшилась вдвічі, ніж за три попередні роки. Крім цього, Центр активно використовує й інші Інтернет-платформи: сайт Центру, сайт МОН України, соціальну мережу Facebook, веб-сайти органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських і міжнародних організацій.

Однією з найвагоміших форм упровадження результатів наукових досліджень в освітню практику є підготовка Центром проектів нормативних документів. За звітний період підготовлено аналітичні матеріали до національної доповіді «Про стан і перспективи розвитку освіти в Україні», пропозиції до Законів України «Про освіту», «Про державний фонд гуманітарного розвитку України», 27 проектів нормативно-правових та розпорядчих документів МОН України, які були затверджені у встановленому порядку.

Предметом особливої уваги керівництва Центру є співпраця з іншими установами та організаціями. Багато років Центр активно співпрацює з відділом позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України, Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, регіональними та районними управліннями освіти, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, провідними навчальними закладами. Треба відзначити постійну і оперативну взаємодію Центру з обласними центрами психологічної служби, що дає змогу оцінити її не стільки як формальне співробітництво, скільки як науково-методичний супровід і моніторинг діяльності, коучінг і супервізію.

На високу оцінку заслуговує діяльність Центру у міжнародних проектах. У 2013-2017 рр. Центр брав участь в 13 міжнародних проектах у тісній та плідній співпраці з такими організаціями: Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна»; Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ); Представництво Міжнародного Медичного Корпусу; Данська рада у справах біженців в Україні; Всеукраїнська Фундація «Захист Прав Дітей», Нідерландська секція міжнародної організації «Міжнародний захист дітей»; Міжнародна благодійна організація «Партнерство «Кожній дитині»»; Канадський центр вивчення питань інвалідності, Університет Грант МакЮен (Канада); Канадське Міністерство закордонних справ, торгівлі і розвитку; Асоціації крос-культурних проектів (Данія), Чеська гуманітарна організація «Людина в біді», більшість з яких спрямовані на психологічну допомогу дітям і сім’ям, які постраждалив ході військового конфлікту на Сході України.

Щодо перспектив розвитку Центру, то насамперед потребують розв’язання проблеми оптимального використання наявних резервів і розширення проблематики досліджень. Зокрема, практично відсутні дослідження щодо впливу інформаційно комп’ютерних технологій на розвиток, навчання і виховання здобувачів освіти; не повною мірою використовуються можливості участі науковців Центру у міжнародній проектній діяльності, зокрема у проведенні досліджень, які реалізуються на грантовій основі; практично відсутні наукові публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, WebofScience та ін.); потребує поглиблення співпраця Центру з установами НАПН України та профільними науковими лабораторіями педагогічних університетів; експериментальна робота потребує розширення тематики і підвищення до рівня загальноакадемічного.

Президія НАПН України постановила схвалити наукову та науково-організаційну роботу Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України за 2013-2017 рр. Відділенню психології, вікової фізіології та дефектології – сприяти проведенню Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України експериментальної діяльності на академічному і всеукраїнському рівнях.

Прес-служба НАПН України
08:30 16.11.2017
ОГОЛОШЕННЯ



НАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇ



МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ