Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Документи приймаються до 31 липня 2018 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
До 80-річчя від дня народження Миколи Борисовича Євтуха експонується в загальному читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з 25.06.2018 до 09.07.2018.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталРозширене засідання кафедри філософії і освіти дорослих: підсумки діяльності

29 червня відбулось розширене засідання кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України. Участь у зібранні взяли перший проректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Микола Кириченко, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Олена Отич, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» Тамара Сорочан, аспіранти кафедри, слухачі курсів підвищення кваліфікації; куратор-тьютор Вікторія Сидоренко. 

При підведенні підсумків у діяльності кафедри відмічено активний зворотній зв’язок, мережеву взаємодію зі слухачами; зміст освіти і мобільність як конкурентні переваги на ринку освітніх послуг; розширення категорій слухачів тощо. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівних кадрів освіти здійснювався за 5 освітньо-професійними програмами підвищення кваліфікації, 59 робочими навчальними програмами, 43 навчальними і 60 навчально-тематичними планами. Проведено методологічні семінари: «Когнітивні та креативні напрями діяльності науково-педагогічних працівників в умовах делібералізації» (лютий, доцент Марина Ілляхова), «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (травень, модератор – завідувач кафедри Вікторія Сидоренко).

Презентуючи здобутки кафедри за І півріччя, завідувач кафедри Вікторія Сидоренко представила мультимедійний комплекс«Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; заг. ред., упоряд. В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 950 с.», навчально-методичні посібники: 1. Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упоряд. В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 62 с.; 2. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. роб. навч. програм: авт.. колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наук. ред., упоряд. В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.; 3. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ ред. кол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Катюк. К.: Агроосвіта, 2017.

У червні 2017 року на базі кафедри філософії і освіти дорослих відкрито Віртуальну кафедру андрагогіки (Virtual Department of Andragogy,ВКА) –віртуальне кластерне наукове співтовариство андрагогів для впровадження в практику формальної і неформальної післядипломної освіти новітніх методик і технологій навчання дорослих, підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих, а також упровадження результатів досліджень у практичну діяльність інституцій післядипломної педагогічної освіти.

 

Прес-служба НАПН України
13:20 03.07.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua